Challenge4fun

Jou dealer in modelauto’s

Specialist in Ferrari modelauto's

Let boys be boys

Bekijk ons aanbod

Naast Ferrari ook andere merken

Echte modelauto's

Voor echte mannen

Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen
1.1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Challenge4fun. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Challenge4fun volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Challenge4fun geregistreerd bij de KvK in Tilburg met het inschrijfnummer: 18090835

1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Challenge4fun worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Challenge4fun ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Challenge4fun zijn overeengekomen.

1.4. Challenge4fun heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Challenge4fun website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Challenge4fun zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Challenge4fun behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Levertijden en voorraad wordt zo nauwkeurig mogelijk vermeld. Challenge4fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde productinfo of verwachte levertijden van producten daar Challenge4fun ook weer afhankelijk is van informatie van derden.

2.2. De administratie van Challenge4fun geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Challenge4fun verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Challenge4fun verrichte leveringen. Challenge4fun erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro bedragen en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van EUR 7,95 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor leveringen buiten Nederland gelden andere tarieven afhankelijk van gewicht en bestemming. Hierover worden in overleg met Challenge4fun prijsafspraken gemaakt. Bij betalingen middels Paypal bedragen de handeling- en verzendkosten in Nederland € 7,95 + 6% over het totaalbedrag inclusief de verzendkosten. Voor leveringen buiten Nederland gelden bij betalingen middels Paypal de bijkomende verzendkosten afhankelijk van gewicht en bestemming + 6% over het totaalbedrag inclusief de verzendkosten.

 3.2. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Challenge4fun gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Challenge4fun te weigeren.

4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland en binnen Europa, tenzij op de website van Challenge4fun anders is aangegeven of tenzij anders overeengekomen.

4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal 10 werkdagen ná ontvangst van de bestelling, tenzij op de website van Challenge4fun anders is aangegeven. Alleen geldig wanneer het artikel uit voorraad leverbaar is. Bij artikelen die nog niet uitgegeven zijn door de fabrikanten worden de levertijden zo nauwkeurig mogelijk vermeld. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3. De verzendtermijn van het product (uit voorraad leverbaar) bedraagt in Nederland op werkdagen maximaal 48 uur en naar het buitenland maximaal 30 werkdagen.

4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, zal de klant hiervan onmiddellijk via mail of telefonisch in kennis worden gesteld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Challenge4fun te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Challenge4fun te melden.

4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Challenge4fun het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.

4.6. Challenge4fun behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

4.7 Wanneer de klant diverse artikelen die nog uit moeten komen in één keer besteld en betaald worden de artikelen bij Challenge4fun verzameld om in één keer te versturen. Wilt de klant de reeds binnen gekomen artikelen eerder hebben, bestaat de mogelijkheid om deze bij Challenge4fun af te halen of door verzendkosten over te maken.

Bij een retourzending blijft de klant verantwoordelijk voor de zending tot dat wij deze in ontvangst hebben genomen.
Geaccepteerde retourzendingen worden door ons slechts aanvaard onder voorbehoud dat de hieruit resulteerde retourzending onbeschadigd en in originele verpakking aan ons wordt teruggezonden.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Challenge4fun is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Challenge4fun. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Challenge4fun kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Challenge4fun geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. Challenge4fun garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Challenge4fun geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie
8.1. Challenge4fun is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Challenge4fun, dan wel tussen Challenge4fun en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Challenge4fun.

8.2 Bij reserveringen van nog niet uitgebrachte artikelen dient de klant minimaal 10% te hebben aanbetaald tenzij vooraf anders overeengekomen tussen de klant en Challenge4fun. Zonder aanbetalingen heeft de klant geen geldige reserveringen. Klanten die aanbetaling (gedeeltelijk of volledig) hebben verzorgd, zullen ten alle tijden voorrang hebben op anderen.

8.3 Zodra de klant bericht heeft gekregen dat het artikel binnen is en de klant heeft voor afhalen gekozen, is de klant verplicht het artikel binnen 2 weken af te halen en volledige betaling te verrichten. In overleg kan er bij overmacht een langere termijn worden afgesproken, echter zonder bericht van de klant gaat het bestelde artikel na 2 weken in de reguliere verkoop zonder terug betaling van een eventuele aanbetaling. Wanneer de klant het volledige bedrag heeft aanbetaald zal het artikel ten alle tijden blijven liggen tot de klant het op komt halen.

9 Bedenktijd
9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Challenge4fun te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Challenge4fun te melden. De klant dient het product – na overleg met Challenge4fun – te sturen naar een door Challenge4fun vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

9.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Challenge4fun ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Challenge4fun deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Challenge4fun het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen minus de handling en verzendkosten a euro 6,75.

9.4. Challenge4fun houdt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Challenge4fun of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Challenge4fun schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal  Challenge4fun de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Challenge4fun heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties
10.1. Op de door  Challenge4fun geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door  Challenge4fun serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij Challenge4fun.

11.3. Challenge4fun zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Challenge4fun zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Challenge4fun. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Challenge4fun. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3. Eventuele creditcardgegevens van de klant – zoals kaartnummer en vervaldatum – zullen door Challenge4fun in geen enkel bestand worden opgeslagen.

12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Challenge4fun over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Challenge4fun. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Contactgegevens Challenge4fun
13.1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Challenge4fun, Lange Akker 23, 5081 MR Hilvarenbeek, e-mail info@challenge4fun-modelcars.nl

14 Diversen
14.1. Indien de klant aan Challenge4fun schriftelijk opgave doet van een adres, is Challenge4fun gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant aan Challenge4fun een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. Challenge4fun is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. (POST.NL, Kiala)

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Challenge4fun is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Challenge4fun en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Tilburg.

16 Copyright
16.1 Alle op de website van Challenge4fun geplaatste foto’s mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Challenge4fun worden gebruikt voor andere commerciële doeleinden.

Contactgegevens

Lange Akker 23,
5081 MR Hilvarenbeek
Nederland

info@challenge4fun-modelcars.nl

Leveringsvoorwaarden

Stuur een bericht